«Εξοικονομώ 2021»: Απόφαση για τις ενστάσεις προσωρινά απορριπτέων αιτήσεων

Απόφαση για το αν θα κάνουν δεκτές ή όχι τις ενστάσεις για τις προσωρινά απορριπτέες αιτήσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» πήραν οι αντίστοιχες επιτροπές. Aυτό που αποφασίστηκε, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του ΤΕΕ, είναι να γίνει αποδεκτό το σύνολο από τις ενστάσεις του «Εξοικονομώ 2021» που εξετάστηκαν.

Υπενθυμίζουμε πως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στη συγκρότηση των επιτροπών, δεδομένου ότι αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» που σχεδίασε και εφαρμόζει το ΥΠΕΝ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0).

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολό τους, οι αιτήσεις που ήταν αρχικά απορριπτέες, είχαν λάθος αναγραφή της παροχής της ΔΕΗ είτε στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων Ε9, είτε στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις και τι προβλέπεται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, κατά των πινάκων με τις «καταρχήν επιλέξιμες» και τις «επιλαχούσες» αιτήσεις, δε δίνεται δικαίωμα ένστασης.

 Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την αξιολόγηση των αιτήσεων, εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Από την ημερομηνία έκδοσης των άνω Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης είναι να έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα τα στοιχεία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, όπου δεν έχει ήδη υποβληθεί ΗΤΚ, αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή της ένστασης.

Σημειώνουμε πως οι ενστάσεις εξετάζονται τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά την οποία στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση που με την ένσταση υποβάλλεται και η ΗΤΚ, τα στοιχεία της λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης και την εξέταση της ένστασης. Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Τέλος, τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των Προσωρινών Πινάκων και εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε., ενώ κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.

Πηγή: b2green.gr