Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις & Ξενοδοχεία

Κερδίστε χρήματα μειώνοντας τις ενεργειακές δαπάνες της επιχείρησής σας!

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται διακριτά σε 100 εκατ. € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και σε 500 εκατ. € για τον κλάδο Τουρισμού. 

Κάθε επιχείρηση μπορεί πλέον να αναβαθμιστεί ενεργειακά με επιδότηση έως και 65%

 • Για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ.
 • Για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως διακόσιες (200) κλίνες.

Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων:

 • Εμπορίου
 • Υπηρεσιών
 • Τουρισμού


H PARTNERS Esco, με αριθμό μητρώου 45 από το ΥΠΕΝ, στελεχωμένη από Έμπειρους Μηχανικούς, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και συνεργεία Μονωτών, Ηλεκτρολόγων και Θερμοϋδραυλικών, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του εξοικονομώ της επιχείρησής σας, από τον αρχικό έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων μέχρι και την τελική ολοκλήρωση του έργου

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Η επιχείρηση να είναι εν ενεργεία τουλάχιστον τα τελευταία 2 έτη.
 • Η έδρα της να βρίσκεται εντός Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να λειτουργεί νόμιμα.
 • Να μη κινδυνεύει από πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ
 • Να λειτουργεί με μία από τις μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.
 • Να μην έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. 
 • Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 6 ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

 • Άδεια οικοδομής, αρχιτεκτονικά σχέδια & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας (όλων των μετόχων)
 • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
 • Κτηματολόγιο
 • Πρόσφατη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 • Πρόσφατη περιουσιακή κατάσταση (κατοχής ακινήτου)
 • Έναρξη επιτηδεύματος
 • Καταστατικό
 • Στοιχεία επιχείρησης απο το gov ( που αναγράφονται τα ΚΑΔ)
 • Άδεια λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών υποδομών
 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

 • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση Θερμομόνωσης.

 • Αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης/ Ψύξης.

 • Αναβάθμιση συστήματος Αερισμού.

 • Σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης με ΑΠΕ.

 • Επεμβάσεις αναβάθμισης συστήματος Φωτισμού τεχνολογίας LED.

 • Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος).

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις:

 • Με έδρα την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.
 • Τα καταστήματα franchise.
 • Τα καταστήματα ShopinShop.
 • Τα καταστήματα που ανήκουν στο δίκτυο πρακτόρευσης.

Η Partners Esco σας παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου

Στόχος του Προγράμματος είναι:

 • Η μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.
 • Η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%.
 • Αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ, τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές τάξεις.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται συγκριτικά, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 • Κ1: Ανηγμένη Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας
 • Κ2: Ειδική Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (ανηγμένη στις ώρες λειτουργίας)
 • Κ3: Αποδοτικότητα επένδυσης: ο λόγος της ετήσιας Εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) ως προς το κόστος της Επένδυσης (σε ανηγμένα μεγέθη)

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
2511-104.075, 2511-104.076, 2510-220.831
web: www.partners.com.gr
info@partners.com.gr

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας:
Δαγκλή 24 (έναντι Εργατικού Κέντρου)
Τ.Κ. 65403, Καβάλα