Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις & Ξενοδοχεία

Κερδίστε χρήματα μειώνοντας τις ενεργειακές δαπάνες της επιχείρησής σας!

Κάθε επιχείρηση μπορεί πλέον να αναβαθμιστεί ενεργειακά με επιδότηση έως και 80%

Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και το μέγεθός της. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση αναμένεται να κυμανθεί από 20.000€ έως 600.000€ ανά αίτηση και το ύψος της επιδότησης από 35% έως και 80% και αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων:

 • Εμπορίου
 • Υπηρεσιών
 • Τουρισμού
H PARTNERS Esco, με αριθμό μητρώου 45 από το Υ.ΠΕ.ΚΑ., στελεχωμένη από Έμπειρους Μηχανικούς, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και συνεργεία Μονωτών, Ηλεκτρολόγων και Θερμοϋδραυλικών, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του εξοικονομώ της επιχείρησής σας, από τον αρχικό έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων μέχρι και την τελική ολοκλήρωση του έργου

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Η επιχείρηση να είναι εν ενεργεία τουλάχιστον τα τελευταία 2 έτη
 • Η έδρα της να βρίσκεται εντός Ελληνικής Επικράτειας
 • Να λειτουργεί νόμιμα
 • Να μη κινδυνεύει από πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

 • Άδεια οικοδομής, αρχιτεκτονικά σχέδια & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν)
 • Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
 • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος
 • Συμβόλαιο ή παραχώρηση κτήσης ή μισθωτήριο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για διάστημα 3 ετών
 • Κτηματολόγιο
 • Ε1, Ε2, Ε9, Εκκαθαριστικό, Ε3 δύο τελευταίων ετών
 • Έναρξη επιτηδεύματος
 • Καταστατικό
 • Βεβαίωση έδρας
 • Άδεια λειτουργίας
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηριακών υποδομών
 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

 • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση Θερμομόνωσης.

 • Αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης/ Ψύξης.

 • Αναβάθμιση συστήματος Αερισμού.

 • Σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης με ΑΠΕ.

 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 • Επεμβάσεις αναβάθμισης συστήματος Φωτισμού τεχνολογίας LED.

 • Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος).

 • Ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας.

 • Αντικατάσταση κινητήρων και αντλιών.

Δεν είναι επιλέξιμα:

 • Εργασίες συντήρησης
 • Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κτλ)
 • Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς και τέλη.

Η Partners Esco σας παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται συγκριτικά, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 • Κ1: Ανηγμένη Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας
 • Κ2: Ειδική Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (ανηγμένη στις ώρες λειτουργίας)
 • Κ3: Αποδοτικότητα επένδυσης: ο λόγος της ετήσιας Εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) ως προς το κόστος της Επένδυσης (σε ανηγμένα μεγέθη)

Διαβάστε εδώ το φυλλάδιο της Partners Esco για το Εξοικονομώ Επιχειρώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
2511-104.075, 2511-104.076, 2510-220.831
web: www.partners.com.gr
info@partners.com.gr

Επισκεφθείτε τα γραφεία μας:
Δαγκλή 24 (έναντι Εργατικού Κέντρου)
Τ.Κ. 65403, Καβάλα