Εξοικονομώ 2021: Τροποποίηση οδηγού • Νέες προθεσμίες, υποβολή ΗΤΚ, έκδοση χωριστών πινάκων

  Περίπου πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τρίτη 19 Ιουλίου, το ΥΠΕΝ ενημέρωσε πως βρισκόταν σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», με σκοπό τη βελτίωση σημείων και όρων του Οδηγού εφαρμογής και των παραρτημάτων του, μεταξύ των οποίων και η μεταβολή της προθεσμίας υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Η ανακοίνωση αυτή του ΥΠΕΝ δόθηκε την τελευταία μέρα της έως τότε προθεσμίας υποβολής ΗΤΚ, σε συνέχεια των προβλημάτων που είχε καταγράψει το B2Green αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία.

  Παρουσιάζεται παρακάτω το πλήρες κείμενο της σχετικής ΚΥΑ, που συνυπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας. Στο κείμενο της απόφασης τροποποίησης, πέρα από κάποια σημεία αλλαγής διατύπωσης ή/και τυπικών διορθώσεων, ξεχωρίζει η αλλαγή στην προθεσμία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αλλαγές που αφορούν “Ειδικές Περιπτώσεις” αιτήσεων και η δυνατότητα έκδοσης χωριστών Προσωρινών και Οριστικών Πινάκων για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο:

Α. Τα εδάφια 3 έως 5 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

«Στον πίνακα 1.3.1 δίνεται, ανά Π.Ε. της χώρας, η συνολική κατανομή του Προγράμματος για όλους τους τύπους αιτήσεων και η ενδεικτική κατανομή αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν σε πολυκατοικίες και η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής κατανομής. Σε περίπτωση μη εξάντλησης των πόρων σε μία Π.Ε., οι διαθέσιμοι πόροι δύναται να προστεθούν στους πόρους άλλων Π.Ε., ακολουθώντας κριτήρια ίσης κατανομής. Στον ίδιο πίνακα, δίνεται ανά Π.Ε. η κατανομή του Προγράμματος αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας (εισοδηματική κατηγορία 1).».

Β. Ο Πίνακας 1.3.1 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

Γ. Στην αρχή του εδαφίου 8 της ενότητας 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται η φράση: «αρχικές αυτές ενδεικτικές».

Δ. Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού, ενώ στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, κατά το οποίο έχουν δικαίωμα ένστασης και οι Επιλαχούσες/Απορριφθείσες, για την υποβολή τυχόν ένστασης, θα πρέπει μαζί με την ένσταση να υποβληθούν υποχρεωτικά και τα στοιχεία της Η.Τ.».

Ε. Τα εδάφια 4 έως 7 της ενότητας 5.5 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε ειδική περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να είναι ορθά συμπληρωμένα ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους.

Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των ειδικών περιπτώσεων διαπιστωθούν ελλείψεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «ειδικής περίπτωσης». Εφόσον μετά την εξέταση των πρόσθετων στοιχείων διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν συμπεριλαμβάνεται στις «ειδικές περιπτώσεις» αλλά πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις και όρους του προγράμματος, αξιολογείται όπως οι λοιπές αιτήσεις.».

ΣΤ’. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ε) Έλεγχος Πιστοποίησης Αναπηρίας» της ενότητας 5.5 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67% όπως επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.».

Ζ. Η δεύτερη υποσημείωση του Πίνακα 5.6.1 της ενότητας 5.6 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/ γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).».

Η. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατό δέκα (110) ημερών.».

Θ. Μετά το εδάφιο 2 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας για τις «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων και τις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, γίνεται κατόπιν του ελέγχου τους και εφόσον λάβουν θετική αξιολόγηση.».

Ι. Τα εδάφια 5 έως 9 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

«Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και έως τις 30/9/2022 εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου. Για τον έλεγχό τους, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να αναζητά συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία, τα οποία οι αιτούντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Τυχόν σφάλματα σε μη ουσιώδη στοιχεία δεν αποτελούν λόγο απόρριψης. Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες σε ουσιώδη υποβληθέντα στοιχεία από τα οποία να επηρεάζεται η βαθμολογική κατάταξη της αίτησης, η αίτηση θα οδηγείται είτε σε επαναβαθμολόγηση και επανακατάταξή της, με ενδεχόμενη μετάπτωση από τις καταρχήν επιλέξιμες στις επιλαχούσες αιτήσεις, είτε σε απόρριψη (σε περιπτώσεις μη προσκόμισης ή προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών από τα οποία δεν επιβεβαιώνεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος).».

ΙΑ. Τα εδάφια 10 και 11 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται.

ΙΒ. Μετά το εδάφιο 2 της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται να εκδίδονται χωριστοί Προσωρινοί Πίνακες για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).».

ΙΓ. Το εδάφιο 3 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, όπου δεν έχει ήδη υποβληθεί Η.Τ., τα στοιχεία αυτής θα πρέπει να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με την υποβολή της ένστασης.».

ΙΔ. Μετά το εδάφιο 1 της υποενότητας «Οριστικά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται να εκδίδονται χωριστοί Οριστικοί Πίνακες για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).».

ΙΕ. Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Έγκριση Αποτελεσμάτων»» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Οι Προσωρινοί και Οριστικοί Πίνακες καταρτίζονται με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, και εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

ΙΣΤ’. Η περίπτωση 10 της ενότητας Ι-Α του Παραρτήματος I του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.».

ΙΖ. Το τελευταίο εδάφιο της ενότητας Ι-Α του Παραρτήματος I του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα: Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων της ΗΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.».

ΙΗ. Η δεύτερη υποσημείωση του Πίνακα «Κριτήρια Βαθμολόγησης και επιτρεπόμενα όρια» του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ο αιτών, ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή εγγράφου κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).».

ΙΘ. Το εδάφιο 2 της περίπτωσης 7 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Απαιτείται η υποβολή της «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» τουλάχιστον 67%, σε ισχύ κατά την υποβολή, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή εγγράφου κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Πηγή: b2green