Εξοικονομώ 2021: Νέα έγκριση & ανάρτηση προσωρινών & οριστικών αποτελεσμάτων κατοικιών & πολυκατοικιών

Σε συνέχεια της πρώτης και της δεύτερης ομάδας εγκρίσεων και απορρίψεων, με νέα του απόφαση ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας, προχώρησε σε έγκριση της τρίτης ομάδας προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων και οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/ Μεμονωμένων διαμερισμάτων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021“.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ στη σχετική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός κ. Σκρέκας:

Α. Εγκρίνουμε τον υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.2.5-03» Προσωρινό Πίνακα Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, ο οποίος υποβλήθηκε με το σχετικό 9, όπως αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Β. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-03» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-03» Οριστικούς Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 10, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Γ. Εγκρίνουμε τον υπό στοιχεία «ΠΟΛΟ.Π.Ε.01» Οριστικό Πίνακα Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών, ο οποίος υποβλήθηκε με το σχετικό 11, όπως αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Δ. Εξουσιοδοτούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, φορέα υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», να προβεί στις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, με σκοπό την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων αιτήσεων που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες αποτελεσμάτων.

Οι απορριπτέες αιτήσεις της ανωτέρω περίπτωσης Α’ ανέρχονται σε 24. Υπενθυμίζεται ότι όσοι υπέβαλλαν αίτηση, η οποία έχει απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών

Αντίστοιχα, οι οριστικοί πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων περιλαμβάνουν συνολικά 4.266 αιτήσεις ενώ ο πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών περιλαμβάνει 57 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί, θα πρέπει στη συνέχεια να δηλώσουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης, με ποιόν τρόπο θα καλύψουν την ίδια συμμετοχή (ίδια κεφάλαια, ή τραπεζικό δανεισμό). Όσοι επιλέξουν την χρήση ιδίων κεφαλαίων, θα μεταβαίνουν άμεσα σε Υπαγωγή στο Πρόγραμμα..

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα 4 αρχεία των νέων πινάκων: