Εξοικονομώ 2021: Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Δανείων με τη συμβολή του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αποφάσισε Έγκριση Σκοπιμότητας για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών / επιστημονικών υπηρεσιών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που εντάσσεται στο Υποέργο 9 «Κάλυψη Διαχειριστικών Δαπανών του ΤΕΕ» του έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022».

Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, έχοντας υπόψη ότι λόγω τροποποίησης των εδαφίων 2 και 3 της υποενότητας «Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί» της ενότητας 9 της ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ΦΕΚ 5778Β/2021 με την υπ’ αρ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/ΦΕΚ 5111Β/2022, (σύμφωνα με την οποία το ΤΕΕ γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στην Συμφωνία Προσχώρησης με τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και λόγω των όρων των υπογεγραμμένων Συμφωνιών Προσχώρησης μεταξύ ΤΕΕ, ΕΑΤ και Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021), προκύπτουν τεχνικοί και χρονικοί περιορισμοί που τεκμηριώνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών / επιστημονικών υπηρεσιών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  2021»  που εντάσσεται στο Υποέργο 9 «Κάλυψη Διαχειριστικών Δαπανών του ΤΕΕ» του έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022».

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση, προετοιμασία και θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της διαδικασίας επιδότησης τόκων δανείων, κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

  • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διασυνδεσιμότητας συστημάτων (Web Services)
  • Υλοποίηση συστήματος Αναφορών (Reporting)
  • Υπηρεσίες υποδομών σε Cloud που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα
  • Υπηρεσίες δοκιμών και ελέγχων σε υποδομές cloud του αναδόχου
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας και Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Η Διοικούσα Επιτροπή, εγκρίνει ομόφωνα τη δαπάνη του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Πηγή: b2green.gr