«Εξοικονομώ 2021»: Προθεσμία δύο ημερών για υποβολή έντασης των απορριπτέων αιτήσεων

Προθεσμία δύο ημερών για την αποφυγή απένταξης από το «Εξοικονομώ 2021» λόγω μη έγκαιρης υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου δίνει το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας προχώρησε στην έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων και την έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Οι απορριπτέες αιτήσεις των ανωτέρω προσωρινών πινάκων αφορούν σε 2.904 αιτήσει συνολικά.

Σύμφωνα, όμως, η πλειοψηφία τους αφορά σε απορρίψεις λόγω μη έγκαιρης κατάθεσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Τι προβλέπεται από τον οδηγό του προγράμματος

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο οδηγό του προγράμματος, στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, έχουν προστεθεί τα παρακάτω:

«Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα, δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της, για αιτιολογημένο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία υποβολής ΗΤΚ.

Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις».

Σύμφωνα δε με το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, δίνεται προθεσμία δέκα ημερών για την υποβολή ένστασης, όπως επισημαίνει σχετικά ο οδηγός:

«Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/ Επιλαχουσών/ Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/ Επιλαχούσες/ Απορριπτέες) οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτούς».

Επιπλέον, το εδάφιο 4 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει πως:

«Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα».

Βάσει της ημερομηνίας έκδοσης των προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων, η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ολοκληρώνεται την 01η/12/2022, όπως διευκρινίζει και το ΥΠΕΝ σε σχετική ανακοίνωσή του. Στην πράξη λοιπόν, οι αιτήσεις που δεν πρόλαβαν να εκδώσουν και να καταθέσουν ΗΤΚ για λόγους που δεν οφείλονται στους ωφελούμενους (π.χ. καθυστερήσεις από αρχιτεκτονικά συμβούλια, αρχαιολογία, υπηρεσίες δόμησης κ.α.), με την εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υποβολή ένστασης, δικαιούνται παράταση, η οποία όμως θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου.

Δείτε παρακάτω και το σχετικό στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» όπου και φαίνεται η προθεσμία της 1ης Δεκεμβρίου:

Πηγή: b2green.gr