Εξοικονομώ-Ανακαινίζω: Απόφαση επέκτασης αρμοδιοτήτων ΤΕΕ, ΕΑΤ & χρηματοδότησης μέσω ΔΥΠΑ

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας, τροποποιούνται οι όροι της απόφασης ανάθεσης καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι δράσεις του επερχόμενου προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους“.

Πέρα από την προσθήκη αρμοδιοτήτων σε ΤΕΕ και ΕΑΤ, με την ίδια απόφαση προστίθενται οι πόροι της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα καλύψουν το σκέλος “Ανακαινίζω” του προγράμματος, σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος, όπου και αναφέρεται πως:

Β. Σκέλος «Ανακαινίζω»

– Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων ή ορισμός εγγυητή για τη χορήγηση του δανείου.
– Η διάρκεια του δανείου είναι έως έξι (6) έτη.
– Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.
– Το ύψος του δανείου προκύπτει από την έγκριση του πιστωτικού ιδρύματος και από την Απόφαση Υπαγωγής του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, με ανώτατο ύψος τα εφτά χιλιάδες ευρώ (€ 7.000).
– Το 50% του συναφθέντος δανείου για τις ανάγκες του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ και είναι άτοκο, ενώ το επιτόκιο για το υπόλοιπο 50% έχει όριο Euribor τριμήνου + 4%. Η εισφορά του Ν.128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), επιβαρύνει τον ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν, καλύπτεται από το Πρόγραμμα.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης:

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/43556/682
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/02.11.2021 (Β’ 5124) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 2. Το άρθρο 102 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4994/2022 (Α’ 215).
 3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
 4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
 6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).
 7. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α’ 17) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 2/2023 (Α’ 2).
 8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
 12. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733), όπως ισχύει.
 13. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
 14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 15. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).
 16. Την COM(2021) 328 final Πρόταση Εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
 17. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (τροποποίηση της κοινή υπουργική απόφαση 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).
 18. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).
 19. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).
 20. Το ν. 3912/2011 (Α’ 17), περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) και τον ν. 4608/2019 (Α’ 66), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και αυτή μετεξελίχθηκε στη νέα της επωνυμία, ως «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».
 21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/ 11.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» (Β’ 5124).
 22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/36499/921/ 04.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημ/κων Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε σχέση με την υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348 κοινή υπουργική απόφαση (σχετικό 21), σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 10 εκ. ευρώ κατ’ ανώτατο από τη ΣΑΤΑ075 και ύψους 1,2 εκ. ευρώ κατ’ ανώτατο από τη ΣΑΝΑ275, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣ- ΠΑΕΝ/102735/2348/02.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» (Β’ 5124), ως κατωτέρω:

Α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Στο πλαίσιο του προγράμματος δύναται να περιλαμβάνονται, ως συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις για την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Οι παρεμβάσεις ανακαίνισης χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και από άλλες πηγές και είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, εφόσον πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος».

Β. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«

 1. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 1, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού της ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 όπως ισχύει, ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου με πόρους που προέρχονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (Δ.ΥΠ.Α.) σε συνδυασμό με πόρους των συνεργαζόμενων τραπεζών, για την παροχή δανείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων ανακαίνισης.
 2. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ως Φορέας διαχείρισης του χρηματοδοτικού εργαλείου της παρ. 1, η ΕΑΤ ΑΕ θα λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης, το ύψος και οι όροι της οποίας θα καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης που θα συναφθεί μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και της ΕΑΤ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Καταστατικού της ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17).
 3. Επιπρόσθετα, για το Πρόγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), όπως ισχύει, ανατίθεται στην ΕΑΤ ΑΕ μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης και ειδικότερα τα καθήκοντα του Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης ως εξής:
   1. Εκτέλεση πληρωμών άμεσης ενίσχυσης, ως εξής:
    1. Σε περίπτωση καταβολής προκαταβολής της άμεσης ενίσχυσης, η ΕΑΤ καταβάλλει τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτή, σε συνέχεια σχετικής εντολής πληρωμής προ- καταβολής που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
    2. Σε περίπτωση καταβολής τελικής εκταμίευσης, η ΕΑΤ καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ολική αποπληρωμή, σε συνέχεια σχετικής εντολής αποπληρωμής και βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον ωφελούμενο που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
   2. Εκταμίευση των τόκων των δανείων, προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
   3. Σε περίπτωση εγγυοδοσίας, η ΕΑΤ θα καταβάλλει τα ποσά των εγγυήσεων στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, σε συνέχεια σχετικής εντολής που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία καταβολής της εγγύησης, η οποία θα προσδιοριστεί σε σχετική υπουργική απόφαση».

Γ. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 4 ως εξής και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι:

«4. Η ΕΑΤ συνεργάζεται με το ΤΕΕ και τη Δ.Υ.Π.Α. και παρέχει ενημέρωση, όπου απαιτείται, για τις κινήσεις των λογαριασμών του προγράμματος και για τα θέματα που σχετίζονται με καταβολές και επιστροφές ποσών κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, καθώς και σε περίπτωση ελέγχων που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης των δράσεων και μετά την ολοκλήρωση αυτών».

Δ. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα ποσά της χρηματοδότησης του Προγράμματος, πλην της συνεισφοράς της Δ.Υ.Π.Α., η καταβολή της οποίας πραγματοποιείται προς την ΕΑΤ σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας καταβάλλονται τμηματικά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ως φορέα αρμόδιο για τις πληρωμές».

Ε. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:

«(γ) την εγγυοδοσία»

ΣΤ. Οι παρ. 4 και 5 και η περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους μεταβιβάζονται από τους λογαριασμούς των οικείων έργων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΣΑΤΑ075 και ΣΑΝΑ275) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της παρ. 3.

5. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΤΑ ή ΣΑΝΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτελικής Δομής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά».

«α) Απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΤΑ ή ΣΑΝΑ από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος».

Ζ. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει το ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

«3. Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Το ΤΕΕ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση της κατάστασης των φακέλων. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής. Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Η. Οι παρ. 2 και 3 του Άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 0,5% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει το ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε 50 (πενήντα) ευρώ ανά φάκελο για ολοκληρωμένη εκταμίευση ή/και προκαταβολή που δεν οδηγεί σε τελική εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων των δανείων και της εγγύησης.»

Θ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 102735/2348/02.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» (Β’ 5124).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202714

 

Πηγή: b2green.gr