Οι αλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων

  Αλλαγές παρατηρούνται στη διαδικασία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς μειώνεται κατά δύο μήνες το περιθώριο δήλωσης στο έντυπο Ε9 για όσους αγοράζουν, μεταβιβάζουν με γονική παροχή ή κληρονομούν ακίνητα.

  Οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν να μην υποβάλουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκτός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, διαφορετικά θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα.

  Με βάση τις νέες προθεσμίες, ο φορολογούμενος που παρουσιάζει μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του και επηρεάζει τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να υποβάλει το Ε9 έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αντί στις 31 Μαΐου που ίσχυε έως σήμερα. Σε περίπτωση κληρονομιάς, το καθεστώς διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της διαδοχής ή την αποποίηση.

  Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από κληρονόμους, αλλά και από ιδιοκτήτες, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για όσα ακίνητα μπήκαν για πρώτη φορά στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

  Αναφορικά με τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή η οποία εντάσσεται για πρώτη φορά στο σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν στη δήλωση ΕΝΦΙΑ αν εκκαθαρίστηκε σαν να είναι εκτός αντικειμενικών, ενώ θα έπρεπε να έχει εκκαθαριστεί σαν να ήταν εντός αντικειμενικών αξιών. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς πρόστιμο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος καταβάλλεται χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 10 ευρώ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

  Αυτές είναι ουσιαστικά οι αλλαγές που παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η δήλωση

  Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Δηλαδή, όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Μαρτίου. Η προθεσμία αποποίησης, ορίζεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1847) και είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος έχει ανάλογη προθεσμία για αποποίηση. Αν πριν από την παρέλευση της ημερομηνίας αποποίησης γίνει η αποδοχή κληρονομιάς και δεν έχει παρέλθει η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, τότε ο υπόχρεος υποχρεούται να δηλώσει την κληρονομιαία περιουσία εντός της προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου.

  Από την 1η Ιανουαρίου 2022 όποιος καθίσταται κληρονόμος μετά από αποποίηση θα πρέπει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και για τα προηγούμενα έτη (και όχι μόνο από το επόμενο έτος που κατέστη κληρονόμος μετά από αποποίηση, όπως συνέβαινε έως την προσθήκη της παραπάνω διάταξης νόμου). Επομένως, εάν ο θανών πέθανε αδιάθετος, η δήλωση υποβάλλεται αναδρομικά από το επόμενο έτος του θανάτου του κληρονομουμένου και εάν υπάρχει διαθήκη, από το επόμενο έτος από το έτος δημοσίευσής της.

 

  Πηγή: Τα Νέα