Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα αναβαθμιστούν ενεργειακά και λειτουργικά 37 κτιριακά συγκροτήματα Επαγγελματικών Σχολών

«Κούμπωσε» στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης η δράση «Ανακαίνιση των κτιρίων των Επαγγελματικών Σχολών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας», η οποία επί της ουσίας αφορά στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 37 κτιριακών συγκροτημάτων στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, μετά τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του έργου και βέβαια τη σχετική υπογραφή ένταξης από τον αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Θ. Σκυλακάκη.

Το έργο αυτό εντάσσεται στον πυλώνα «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» και στον άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», στο πλαίσιο της δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» με εκτιμώμενο προϋπολογισμό άνω των 133,9 εκατ. ευρώ (τα 10 εκατ. οι μελέτες τεχνικών έργων), με υπουργείο ευθύνης το Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, φορέα υλοποίησης τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Η γενική συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε περίπου 108 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση έως 37 κτιριακών συγκροτημάτων στα οποία στεγάζονται Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ με σκοπό να προσεγγίσουν την ενεργειακή κατηγορία κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB) και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα λόγω του μεγέθους, του κύρους και της αυξημένης επισκεψιμότητας που τα συγκροτήματα έχουν, θα αναδειχθεί και ο υποδειγματικός ρόλος του δημοσίου στην εκπόνηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα συγκροτήματα των ΕΠΑΣ ανοικοδομήθηκαν τις δεκαετίες του 1970 και 1980 χωρίς έκτοτε να έχει γίνει κάποια συστηματική και ολοκληρωμένη συντήρηση ή επισκευή τους, λειτουργώντας με παρωχημένα συστήματα ενέργειας και «κουρασμένα» δίκτυα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ενεργοβόρα και ως εκ τούτου, κοστοβόρα.

Η επιφάνειά τους κυμαίνεται από 3.500 έως 14.700 τμ, τα οποία κατανέμονται σε κτίρια διαφορετικού αριθμού ορόφων, ανάλογα με την χρήση (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, διοικητικοί ή λοιποί χώροι). Η ανακαίνισή τους θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2 καθώς θα περιλαμβάνει αναβάθμιση της θερμομόνωσης του κελύφους, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, χρήση ενέργειας από ΑΠΕ, αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας.

Ταυτόχρονα στοχεύει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, μέσω της αναβάθμισης των συνθηκών λειτουργίας των συγκροτημάτων, στα οποία θα εκτελεστούν όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών, θα ανακαινιστούν οι χώροι υγιεινής και οι αίθουσες εκδηλώσεων και θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα και ο εξοπλισμός για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας τους και τη διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης τους από ΑμΕΑ. Εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν και στον περιβάλλοντα χώρο ο οποίος επίσης θα αναβαθμιστεί.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει: Α. Την αποτύπωση των κτιριακών συγκροτημάτων, την εκπόνηση μελετών, εγκρίσεων και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων καθώς και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης του Τεχνικού Έργου για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των συγκροτημάτων των ΕΠΑΣ που θα επιλεγούν και όπως απαιτηθούν κατά περίπτωση. Β. Την υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων Γ. Την τεχνική βοήθεια που απαιτείται για τη διαχείριση του υποέργου (ΤΑΙΠΕΔ & Σύμβουλοι)

Στην Ελλάδα, λειτουργούν 51 Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, με 38 προγράμματα για ειδικά επαγγέλματα υψηλής ζήτησης. Η ΕΠΑΣ εφαρμόζει το σύστημα διττής ΕΕΚ που συνδυάζει 2 χρόνια σχολικής θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία με βάση την εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ορόσημα – στόχοι

Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης μαθημάτων κατάρτισης / ηλεκτρονικής μάθησης και ολοκλήρωση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων (αριθμός ψηφιοποιημένων μαθημάτων κατάρτισης – μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης): 4ο τρίμηνο 2025. Προβλέπεται η ολοκλήρωση ψηφιοποίησης τουλάχιστον 250 μαθημάτων κατάρτισης των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ. Στόχος του μέτρου είναι η απλοποίηση των μαθησιακών διαδικασιών και η ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης, τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης θα επιτευχθεί α) κατά μέσο όρο, τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, ή β) κατά μέσο όρο, μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

Η ανάθεση σύμβασης για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ έχει προγραμματιστεί για το 2ο τρίμηνο 2024.

Πηγή: insider.gr