ΥΠΕΝ: Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών & επέκτασης κτιρίων

  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας».

  Μεταξύ των προτεινόμενων διατάξεων, έχουν συμπεριληφθεί και ρυθμίσεις που αφορούν στην παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και την παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων.

  Συγκεκριμένα, με το άρθρο 46 παρατείνονται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης ή αναθεωρήσεις που εκδόθηκαν βάσει των παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσες εκδόθηκαν έως την 30ή Δεκεμβρίου 2020.

  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 55, προτεινόμενη επέκταση του χρονικού ορίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 για τον εκσυγχρονισμό και την κτιριακή επέκταση, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, δύναται, ενόψει των υφιστάμενων συγκυριών, να αποτελέσει εχέγγυο για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών, αλλά και άλλων έργων, τα οποία είναι κρίσιμα για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας.

Το περιεχόμενο των δύο άρθρων:

Άρθρο 46
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020

Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), περί ισχύος των οικοδομικών αδειών, παρατείνονται και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2024.».

Άρθρο 55
Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων, παρατείνεται, και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2023 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 30ή.9.2021.».

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου εδώ 

Πηγή: b2green.gr