Αναμένεται ο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του Σχεδίου Ανάκαμψης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

   Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ (Β’2798/6-6-2022) με τις ρυθμίσεις και τους όρους της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0.

   Η Δράση που αναμένεται το προσεχές διάστημα, αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

   Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις θα σχετίζονται με:

 • ηλεκτρονικές πληρωμές, 
 • ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 
 • εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, 
 • συστήματα τηλεργασίας, 
 • επιχειρηματική αναλυτική, 
 • αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, 
 • υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, 
 • τεχνητή νοημοσύνη, 
 • διαδίκτυο των πραγμάτων, 
 • παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, 
 • συστήματα κυβερνοασφάλειας, 
 • υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 
 • υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, 
 • αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS

   Στο πλαίσιο της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” αναμένονται 3 επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: 

Πρόγραμμα Ι: “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 180 εκ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα κατατεθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων προμηθευτών ψηφιακών υπηρεσιών, για τη δημιουργία marketplace. Στη δεύτερη φάση, μέσω των marketplaces αυτών, οι επιχειρήσεις-ωφελούμενοι θα μπορούν να εξαργυρώνουν τα voucher τους που θα τους διατεθούν για την αγορά ή μίσθωση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  

  Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας και την εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας, την ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες (συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό εμπόριο), την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  

  Ενδεικτικά, μπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες προμήθειας εμπορικών λογισμικών, εφαρμογών διαχείρισης & υποστήριξης πελατών (CRM), διαχείρισης προσωπικού (HR), διαχείρισης αποθήκης (WMS), εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (BI), πλατφόρμες και εργαλεία υποστήριξης της απομακρυσμένης εργασίας. Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, cloud εργαλεία για marketing, ηλεκτρονικές υπογραφές κτλ. 

  Η αξία των vouchers είναι ανάλογη με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αυτό αποτυπώνεται στις ΕΜΕ του 2021 και κυμαίνεται από 900€ – 18.000€

Πρόγραμμα ΙΙ: “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

  Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, με σκοπό την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενδυνάμωση του κλάδου της πληροφορικής και τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και οι επιλέξιμες δαπάνες του καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

  Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εμπεριέχουν:

Α) προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως έρευνες αγοράς, μελέτες σκοπιμότητας και ενέργειες για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, Β) δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, όπως ανάλυση & λειτουργικός σχεδιασμός, τεχνικός σχεδιασμός & υλοποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, provisioning, κτλ. Γ) συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών. 

  Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€, σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών και τα όρια ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Πρόγραμμα ΙΙΙ: “Ψηφιακές Συναλλαγές”

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

  Η επιδότηση γίνεται με τη μορφή vouchers και το ύψος της εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στις ΕΜΕ του 2021.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν τις παρακάτω 6 κατηγορίες ενεργειών: 

 • Κατηγορία 1 : Αντικατάσταση EFT/POS (μέγιστη ονομαστική αξία voucher 150,00€)

 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει (μέγιστη ονομαστική αξία voucher για κάθε όχημα 1.125,00€)

 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μέγιστη ονομαστική αξία voucher 300,00€)

 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ) & Φορολογικών Εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με EFT/POS (μέγιστη ονομαστική αξία voucher για κάθε δηλωμένη ΦΤΜ 112,50€)

 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) (μέγιστη ονομαστική αξία voucher για κάθε δηλωμένο ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση 350,00€)

 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) παλαιών προδιαγραφών (μέγιστη ονομαστική αξία voucher για κάθε δηλωμένο ΦΗΜ προς αντικατάσταση 150,00€)

Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει ενίσχυση για μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών. 

Πηγή: enateam.gr