Απόφαση ένταξης του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» στο Ταμείο Ανάκαμψης

Σε συνέχεια της υποβολής του Τεχνικού Δελτίου του Έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη θετική αξιολόγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης υπέγραψε την απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5223283) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16874 – Εξοικονομώ Επιχειρώντας»

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 111.056.000,00 €.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου

Το έργο αφορά σε χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η χρήση υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής επιχείρησης. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε όλες τις επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες), το μέτρο αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ, καθώς και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω πρόσκλησης σε επιχειρήσεις η οποία θα εκδοθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που περιέχονται στους όρους αναφοράς των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για έργα, αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων:

  1. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
  2. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
  3. Δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής–βιολογικής επεξεργασίας
  4. Δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Ορόσημα και Στόχοι:

  • Ορόσημο: Έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αιτήσεων 9 700 οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που διασφαλίζουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) τουλάχιστον κατά 30 %, κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα (όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν από τις παρεμβάσεις). Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας και διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Στόχος: Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένες οντότητες του ιδιωτικού τομέα (9 700 οντότητες του ιδιωτικού τομέα) με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 30 %.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 06η-11-2023 ενώ ως ημερομηνία λήξης η 31η-12-2025.