«Εξοικονομώ 2021»: Ανάλυση δεδομένων των αιτήσεων, προτάσεις & ενστάσεις

Στην καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων των αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» προχώρησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Παράλληλα, εξήγαγε συμπεράσματα και αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. Τέλος, το ΤΕΕ υπέβαλε προτάσεις για το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.

Τα παραπάνω θα καλυφθούν από δύο ομάδες εργασίας που συστάθηκαν από το ΤΕΕ με τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Συμπεράσματα και αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων των υποβληθεισών ενστάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».
  • Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων των αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» και υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.

Το αντικείμενο της πρώτης Ομάδας Εργασίας αναλύεται ως εξής:

  • Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2021».
  • Υποβολή προτάσεων για την αποφυγή αστοχιών κατά το σχεδιασμό μελλοντικών αντίστοιχων δράσεων.

Το αντικείμενο της δεύτερης Ομάδας Εργασίας αναλύεται ως εξής:

  • Καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων υποβληθέντων δικαιολογητικών αιτήσεων «Εξοικονομώ 2021».
  • Αναγνώριση των κινδύνων μέσα από την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του έργου, περιλαμβανομένων του πλάνου του έργου, των εκτιμήσεων, των προγενέστερων αρχείων του έργου, των συμβάσεων και άλλων πληροφοριών.
  • Αξιολόγηση των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και έκδοση σχετικών οδηγιών.
  • Σύνταξη συνοπτικού οδηγού και λίστας για την υποβολή των στοιχείων υλοποίησης του προγράμματος.
  • Προτάσεις βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος στο επίπεδο χρήσης από τους αξιολογητές, τους ωφελούμενους και τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.
  • Υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.

Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση των έργων των δύο Ομάδων Εργασίας είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.

Τα έργα των Ομάδων Εργασίας θα τεκμηριώνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων με σχετικές εκθέσεις του και θα συνοδεύουν τα παραδοτέα, σύμφωνα με τα οποία η επιτροπή παραλαβής του TEE θα παραλαμβάνει τα έργα.

Χρόνος παράδοσης των έργων και για τις δύο ομάδες θα είναι το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών ενώ υπεύθυνη για την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης των έργων θα είναι η ετήσια επιτροπή παραλαβής του ΤΕΕ.

Πηγή: b2green.gr