«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω», που αφορά κυρίως σε κλειστά ακίνητα. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία). Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή αρχές του 2023 και θα πρέπει άμεσα να κινηθούν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να «κλείσουν» τις εκκρεμότητες που τυχόν υπάρχουν, όπως τακτοποίηση αυθαιρεσιών, αγορά του ακινήτου εντός του 2022, άδεια αλλαγής χρήσης ακινήτου σε χώρο κατοικίας, πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου κ.λπ.

 • Τι πρέπει να κάνουμε για να μη χάσουμε την επιδότηση;

1ον) Πρέπει να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.

2ον) Δηλώνουμε και τακτοποιούμε τυχόν αυθαίρετες κατασκευές.

3ον) Βρίσκουμε τον φάκελο με τα σχέδια από την πολεοδομία, που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου.

4ον) Διορθώνουμε τα τετραγωνικά μέτρα στο Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά που δηλώνουμε στο Ε9.

5ον) Ελέγχουμε τη διεύθυνση του ακινήτου, ώστε να είναι ο ίδιος σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, Έντυπο της Οικοδομικής Άδειας).

6ον) Δηλώνουμε το ακίνητο στο Κτηματολόγιο.

 • Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να συγκεντρώσουμε;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

– Κωδικοί TAXISnet.

– Έντυπο και σχέδια οικοδομικής άδειας ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.

– Δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών αν είναι απαραίτητο αυτό και η οποία θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα.

– Ε1, γιατί σε αυτό το έντυπο δηλώνεται η κύρια κατοικία ενός φυσικού προσώπου.

– Ε9 σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.

– Τίτλος ιδιοκτησίας.

– Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Κτηματολογικό Γραφείο.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ εκείνου που θα χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία το οίκημα.

– Άδεια Οικοδομής ή τακτοποίηση αυθαιρέτου.

– Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

 • Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Για το σκέλος του «Εξοικονομώ» ορίζονται 4 εισοδηματικές κατηγορίες:

 1.   έως 5.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 οικογενειακό
 2.   5.000 -10.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000-20.000 οικογενειακό
 3.   10.000 -20.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 20.000-30.000 οικογενειακό
 4.   20.000 -30.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 30.000-50.000 οικογενειακό

Για το «Ανακαινίζω» το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για όλους και επιπλέον το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

 • Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος;

 • Θα πρέπει το κτίριο να έχει κύρια χρήση ως χώρος κατοικίας.

Η κύρια χρήση της κατοικίας προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 («πρόσφατη απόκτηση» ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

 • Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.
 • Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.
 • Ποια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

 • Ποιος είναι ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων;

Στο Σκέλος «Εξοικονομώ», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,00 Euro επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ́ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 220 Euro επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, γ) τις 22.500 ευρώ.

Στο Σκέλος «Ανακαινίζω» ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 75 Euro επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, β) τις 10.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτεί το «Εξοικονομώ»;

Στο σκέλος «Εξοικονομώ» εντάσσονται:

 • η αντικατάσταση κουφωμάτων,
 • η εξωτερική θερμομόνωση,
 • τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης,
 • τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης,
 • οι συσκευές Smart Home,
 • οι απλές οικιακές, ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες προβλέπονταν στο ξεχωριστό πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».
 • Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»;

Στο σκέλος ανακαινίζω περιλαμβάνονται:

 • ανακαίνιση χώρων μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής,
 • ανακαίνιση χώρων κουζίνας,
 • αντικατάσταση πόρτας εισόδου,
 • αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
 • αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων,
 • αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων,
 • επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων.
 • Μπορώ να κάνω μόνο την ανακαίνιση;

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

 • Μπορεί να δοθεί και δάνειο;

Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης χαμηλότοκου δανείου ανακαίνισης με ευνοϊκούς όρους και επιχορήγησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Πηγή: taxydromos.gr