Εξοικονομώ 2021: 1.568 νέες απορρίψεις λόγω Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου • 10 μέρες προθεσμία για ενστάσεις

Με μία ακόμα απόφαση, ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας, προχώρησε στην έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων και την έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021“.

Ενδιαφέρον στοιχείο των αποτελεσμάτων αποτελεί η απόρριψη σχεδόν 1.568 αιτήσεων λόγω παρέλευσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Υπενθυμίζουμε πως ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και με την προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΝ, όπου και οι απορρίψεις λόγω ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου έφτασαν τις 7.985. Η μη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου όμως ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους. Σίγουρα, ανάμεσα στις αιτήσεις αυτές, υπάρχουν αρκετές οι οποίες αποφάσισαν να μη συνεχίσουν με τη διαδικασία, για διάφορους λόγους, όπως π.χ. την αύξηση του κόστους των υλικών, και την αδυναμία κάλυψης της αύξησης αυτής με κεφάλαια των ωφελούμενων. Όμως, για εκείνες τις περιπτώσεις που πραγματικά δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την ΗΤΚ, στην ενότητα “Ενστάσεις” του κεφαλαίου “5.7 Αξιολόγηση Αιτήσεων” του οδηγού του προγράμματος, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες) οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτούς“.

Επιπλέον και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, στην ίδια ενότητα επισημαίνονται τα εξής:

“Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα, δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της, για αιτιολογημένο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία υποβολής ΗΤΚ”.

Αναλυτικά, στη νέα του απόφαση, το ΥΠΕΝ αναφέρει τα ακόλουθα:

Α. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐07» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-07» Προσωρινούς Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 12, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Β. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-07» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-07» Οριστικούς Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 13, όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Γ. Εγκρίνουμε τον υπό στοιχεία «ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐05» Οριστικό Πίνακα Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών, ο οποίος υποβλήθηκε με το σχετικό 14, όπως αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/.

Δ. Εξουσιοδοτούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, φορέα υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», να προβεί στις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, με σκοπό την Υπαγωγή των Εγκεκριμένων αιτήσεων που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία παρακάτω: