Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους: Πότε ξεκινά, πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Ένα πρόσθετο όπλο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες θα έχουν στα χέρια τους οι Έλληνες και συγκεκριμένα οι νέοι 18 έως 39 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ–Ανακαινίζω για Νέους». Πρόκειται για ένα εντελώς «φρέσκο» πρόγραμμα ο οδηγός του οποίου δημοσιεύθηκε την Τετάρτη αναμένεται να τρέξει το Δεκέμβριο.

Το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» προβλέπει επιδοτήσεις μέχρι 90% για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για εργασίες ανακαίνισης. Δικαίωμα συμμετοχής στο έχουν φυσικά πρόσωπα 18 έως 39 ετών, δηλαδή άτομα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία θα είναι συγκριτική, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν κριτήρια όπως είναι το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα, οι βαθμοημέρες, η ενεργειακή κλάση, η παλαιότητα κατασκευής και άλλα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία φέρουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική βαθμολογία θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Πώς γίνεται η αίτηση – Τα πρώτα βήματα

Κατά το τυπικό αντίστοιχων προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ», οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν κωδικούς TAXISnet.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης, πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει γίνει η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ενώ κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει μεταγενέστερη δήλωση μόνο σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου έως 7 τετραγωνικά μέτρα.

Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το έτος 2021, η τακτοποίηση κάθε είδους εκκρεμοτήτων στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) και η δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ως προς αυτό, επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυριών και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).

Για την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση χαρακτηριστεί ως «Καταρχήν Επιλέξιμη», θα απαιτηθεί και η έκδοση και η ηλεκτρονική υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά). Για την υποβολή αίτησης πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, μέσω σχετικής διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, έπειτα από συγκατάθεση και εντολή του χρήστη.

Τι προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις

Σε αιτήσεις για τις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτοί οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και εξετάζονται από το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, ο φορέας πραγματοποιεί έλεγχο των δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πινάκων κατάταξης επιλέξιμων / επιλαχουσών / απορριπτέων αιτήσεων, καθώς και της απόφασης υπαγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ορθά συμπληρωμένα.

Εάν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (είναι δηλαδή εγγεγραμμένος στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, φορολογείται στην Ελλάδα και έχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα). Σε αυτή την περίπτωση, για την πιστοποίηση των εισοδημάτων εξωτερικού ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα: α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του β) Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή.

Ωστόσο, μία αίτηση μπορεί να μη χρειαστεί να συνοδευτεί από στοιχεία φορολογίας. Πρόκειται για την περίπτωση όπου δεν υφίσταται νομική υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή και αναλυτικής κατάστασης για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης (έντυπο Ε2) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση είτε της εισοδηματικής κατηγορίας, είτε της κύριας χρήσης της κατοικίας, για τη διαπίστωση της πληρότητας των κριτηρίων του προγράμματος. Στην κατηγορία αυτή δύναται να εμπίπτουν είτε φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (υπόχρεοι δήλωσης ή σύζυγοι υπόχρεου) είτε εξαρτώμενα τέκνα τα οποία

Σημεία που απαιτούν προσοχή

Κατά την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης. Ομοίως, για κάθε επιλέξιμη κατοικία του συγκεκριμένου προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία μόνον αίτηση. Σημειώνεται ότι κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον πρόγραμμα.

Τέλος, όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες, το «Εξοικονομώ για Νέους» και το «Ανακαινίζω για νέους» αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», καθώς η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

   Πηγή: insider.gr