Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις • Πίνακας πορείας αιτήσεων

Τον Ανάδοχο του έργου μνημονεύει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δίνοντας απαντήσεις για τις καθυστερήσεις των εκταμιεύσεων του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ“.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΕΑΤ επικαλείται τις απαντήσεις του ανάδοχου, αφού σε προηγούμενες απαντήσεις της και συγκεκριμένα τόσο σε έγγραφό της τον Απρίλιο του 2022 όσο και σε έγγραφό της τον Οκτώβριο του 2022 για το ίδιο θέμα όπως έχει αναδείξει το B2Green, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Αθηνά Χατζηπέτρου δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτόν.

Αυτή τη φορά, η ΕΑΤ απαντώντας σε ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ (με υπογραφή του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Παντελή Τζωρτζάκη & όχι της κας Χατζηπέτρου), καταγράφονται τα στατιστικά του προγράμματος μέχρι σήμερα και κατατίθενται οι επισημάνσεις του αναδόχου αναφορικά με τις καθυστερήσεις των εκταμιεύσεων, οι οποίες όμως είναι πανομοιότυπες με αυτές της απάντησης του Οκτωβρίου, μην προσφέροντας νέες πληροφορίες και εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα, οι συχνότερες συχνότερες παραλείψεις κατά την αξιολόγηση όπως καταγράφονται από τον Ανάδοχο του Έργου είναι οι εξής:

 • Δεν γίνεται ταυτοποίηση του ακινήτου, κυρίως των τετραγωνικών μέτρων, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (τετραγωνικά μέτρα, διεύθυνση, όροφος, ΤΚ) και της αναρτημένης οικοδομικής άδειας.
 • Το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης (Παράρτημα VI) δεν είναι ορθά συμπληρωμένο και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία των τιμολογίων και των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα (ποσότητα, τύπος, ενεργειακά χαρακτηριστικά κλπ).
 • Τα στοιχεία που αναγράφονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναδόχων/ Προμηθευτών (Παράρτημα VΙΙΙ-Α-Β-Γ), δεν συμπίπτουν με αυτά που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ένδειξη (επί πιστώσει) του τρόπου πληρωμής των τιμολογίων των παρεμβάσεων καθώς και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και Μελετητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
 • Υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και των στοιχείων των ψηφιοποιημένων τιμολογίων που έχουν αναρτηθεί.
 • Οι Σύμβουλοι Έργου αιτούνται την πληρωμή μη επιλέξιμης μελέτης από το Πρόγραμμα (οι Σύμβουλοι Έργου θα πρέπει να ελέγχουν την επιλεξιμότητα και την αναγκαιότητα έκδοσης των σχετικών μελετών).

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της απάντησης της ΕΑΤ, με τα στατιστικά του προγράμματος και τον πίνακα στον οποίο απεικονίζεται η κατάσταση των αιτήσεων:


Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ παρείχε κίνητρα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού τους συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχείς συνδυασμούς:

 • χρηματοδοτικού σχήματος δανείων (επιστρεπτέα ενίσχυση) και 
 • επιχορηγήσεων/ωφελημάτων (μη επιστρεπτέες ενισχύσεις).

Για την χορήγηση των δανείων χρησιμοποιούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, με την σύσταση και λειτουργία Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (Financial Engineering lnstrument) και του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.

Το Ταμείο επιτυγχάνει:

α) τη μόχλευση των κεφαλαίων του με αυτά του ιδιωτικού τομέα με σχέση «1:2» και

β) την αυτοχρηματοδότηση με την αποπληρωμή των δανείων και εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση επομένων προγραμμάτων.

   • Στόχος είναι η κινητοποίηση πολλών συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, όπως επαγγελματιών από τον «ασθενή» τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας (μηχανικοί, αλουμινοκατασκευαστές κ.λ.π.), το τραπεζικό σύστημα, νοικοκυριά.

Το ύψος των πόρων που διατέθηκαν για την χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, ανήλθε στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (896.750.000,00) ευρώ.

Το εν λόγω ποσό, επιμερίσθηκε:

   • Σε ενενήντα δύο εκατομμύρια (92.000.000) ευρώ για την χορήγηση δανείων και επιδοτούμενων τόκων και
   • Σε οκτακόσια τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών, των ενεργειακών επιθεωρήσεων, συμβούλων, μελετών καθώς και τυχόν δαπανών ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την επιμέλεια του Αναδόχου Έργου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., έως σήμερα, οι ενεργές υπαγωγές των ωφελούμενων ανέρχονται σε 36.829 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης 746.152.293,47€.

   • Το 58% των ενεργών υπαγωγών, δηλαδή 258 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης ύψους 413.130.135,62 και τελικού ποσού εκταμίευσης ύψους€ 388.201.861,41 €, έχει εκταμιευτεί επιτυχώς.
   • Το 0,2% των ενεργών υπαγωγών, δηλαδή 63 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης ύψους 409.524,15 €, βρίσκεται σε κατάσταση προς πληρωμή (πιστοποιημένη αίτηση προς τελική εκταμίευση).
   • Το 9% των ενεργών υπαγωγών, δηλαδή 380 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης 74.101.796,24 €, βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.
   • Το 33% των ενεργών υπαγωγών, ήτοι 12.128 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης ύψους 257.510.837,46 €, βρίσκεται σε εκκρεμότητα από τους ωφελούμενους/ συμβούλους/ προμηθευτές.

Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζεται η κατάσταση των αιτήσεων, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από τους ωφελούμενους/ συμβούλους/ προμηθευτές:

ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

06. Αίτηση σε υπαγωγή

19

193.191,06 €

06.α Αίτηση σε υπαγωγή – αναμονή υπογραφής δανειακής σύμβασης

5

84.501,19 €

06.β Αίτηση σε υπαγωγή – λήψη στοιχείων δανειακής σύμβασης

1

36.826,35 €

07. Αίτηση σε υλοποίηση παρεμβάσεων

5.824

128.927.032,18 €

07.β Αίτηση σε υπαγωγή – καταχώρηση στοιχείων προμηθευτών

2.893

57.959.881,67 €

07.γ Αίτηση σε υπαγωγή – καταχωρημένες προκαταβολές

29

555.814,36 €

07.δ Αίτηση σε τροποποίηση στοιχείων προμηθευτών/προκαταβολών

228

5.118.446,58 €

07.δ Αίτηση σε υπαγωγή – εγκεκριμένες προκαταβολές

42

918.239,00 €

08.γ Αίτηση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις – αίτηση με ελλείψεις

2.910

59.623.625,10 €

09. Αίτηση προς τελική εκταμίευση – επιτυχής έλεγχος παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών

14

340.186,39 €

95. Αίτηση σε διαδικασία τροποποίησης χρηματοδοτικού σχήματος

6

122.537,20 €

Έλεγχος Διαδοχής

157

3.630.556,38 €

Γενικό Άθροισμα

12.128

257.510.837,46 

Ο Ανάδοχος του έργου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. επισημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι αιτήσεις αξιολογούνται τρεις φορές, καθώς παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για επιτάχυνση της διαδικασίας προσκόμισης εκ μέρους των ωφελούμενων ολοκληρωμένων φακέλων τελικών εκταμιεύσεων, με συνεχή ενημέρωση των συμβούλων και των ωφελούμενων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, ως προς την πληρότητα αυτών.

Οι συχνότερες παραλείψεις κατά την αξιολόγηση όπως καταγράφονται από τον Ανάδοχο του Έργου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε 

   • Δεν γίνεται ταυτοποίηση του ακινήτου, κυρίως των τετραγωνικών μέτρων, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (τετραγωνικά μέτρα, διεύθυνση, όροφος, ΤΚ) και της αναρτημένης οικοδομικής άδειας.
   • Το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης (Παράρτημα VI) δεν είναι ορθά συμπληρωμένο και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία των τιμολογίων και των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα (ποσότητα, τύπος, ενεργειακά χαρακτηριστικά κλπ).
   • Τα στοιχεία που αναγράφονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις Αναδόχων/ Προμηθευτών (Παράρτημα VΙΙΙ-Α-Β-Γ), δεν συμπίπτουν με αυτά που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα.
   • Δεν αναγράφεται η απαιτούμενη ένδειξη (επί πιστώσει) του τρόπου πληρωμής των τιμολογίων των παρεμβάσεων καθώς και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών Συμβούλου και Μελετητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
   • Υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και των στοιχείων των ψηφιοποιημένων τιμολογίων που έχουν αναρτηθεί.
   • Οι Σύμβουλοι Έργου αιτούνται την πληρωμή μη επιλέξιμης μελέτης από το Πρόγραμμα (οι Σύμβουλοι Έργου θα πρέπει να ελέγχουν την επιλεξιμότητα και την αναγκαιότητα έκδοσης των σχετικών μελετών).

Επισημαίνεται, ότι για όλα τα ανωτέρω υπάρχουν σαφείς και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Αντίστοιχα, στην απάντηση των δύο ανωτέρω ερωτήσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίνονται τα παρακάτω στατιστικά του προγράμματος:


Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» ικανοποιεί τον Θεματικό Στόχο 4 που θέτει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», για την «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς». Ειδικότερα και όσον αφορά στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, το Πρόγραμμα εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4c, μέσω της οποίας προωθείται η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Όσον αφορά στην υλοποίηση του υπό-Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 37.813 υπαγωγές Ωφελούμενων (δημόσια δαπάνη περίπου 794 εκ. € σε άμεσες ενισχύσεις και δάνεια). Η διαδικασία πιστοποιήσεων έχει ξεκινήσει και, προς το παρόν, έχουν ολοκληρωθεί – έλεγχος και πληρωμή – 21.259 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε ποσό περίπου 388,2 εκ. € (σε άμεσες ενισχύσεις και δάνεια, απορρόφηση έως σήμερα 49,2%).

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται και είτε προχωρούν προς τελική εκταμίευση, είτε ζητείται η συμπλήρωση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΤ Α.Ε., έως 12.02.2023, σε κατάσταση αξιολόγησης βρίσκονται συνολικά 6.330 αιτήσεις εκ των οποίων:

 • 315 αιτήσεις βρίσκονται προς έλεγχο των αναρτημένων δικαιολογητικών (κατάσταση 8α). Από αυτές, οι 1.047 αιτήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί (νέες αιτήσεις), ενώ οι 2.268 αιτήσεις επέστρεψαν στην εν λόγω κατάσταση κατόπιν ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την πρώτη αξιολόγηση.
 • 15 αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση με ελλείψεις δικαιολογητικών μετά από αξιολόγηση (κατάσταση 8γ).

Πηγή: b2green.gr