Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Που χρειάζεται ο μηχανικός

Πολλά από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» προς το πιστωτικό ίδρυμα για την πραγματοποίηση ελέγχου, αφορούν σε ζητήματα τεχνικής φύσης και ο μηχανικός είναι απαραίτητο να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό ειδικότερων θεμάτων, σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι μου».

Συγκεκριμένα, με το νέο ΦΕΚ καθορίζονται -μεταξύ άλλων- η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων των δικαιούχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία νομικού και τεχνικού ελέγχου ακινήτου και έγκρισης φακέλου, η διαδικασία κάλυψης συμμετοχής της Δ.Υ.Π.Α. στο πρόγραμμα και διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα κτλ.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» στα οποία χρειάζεται και ο μηχανικός:

α) Το Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προσχέδιο συμβολαίου) ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.

β) Οικοδομική Άδεια του ακινήτου.

γ) Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας (εγκεκριμένο από την πολεοδομία).

δ) Κτηματογραφικό Απόσπασμα (εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

στ) Βεβαίωση Μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, σε ισχύ.

ζ) Σε περίπτωση ακινήτων με αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υποβάλλονται τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η τακτοποίηση του ακινήτου.

η) Στην περίπτωση που το ακίνητο προς αγορά αποτελεί μονοκατοικία, επιπλέον υποβάλλεται:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
  • διάγραμμα κάλυψης οικοδομικής αδείας (με σφραγίδα πολεοδομίας),
  • κατόψεις κατασκευαστικές (μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κτίριο, όπως κατασκευάστηκε εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τα εγκεκριμένα σχέδια).

θ) Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα ένα η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ΦΕΚ από εδώ

Πηγή: b2green.gr