Αύξηση 20% στο άνω όριο επιλεξιμότητας παρεμβάσεων του «Ηλέκτρα»

Κατά 20% αυξήθηκε το άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου.

Πρόκειται για την τελευταία απόφαση «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων» που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Τσακίρης, ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκας και ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Καραμανλής.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση αφορά στην ανανέωση της εφαρμογής προγράμματος χορήγησης Επενδυτικών Δανείων και επιχορήγησης στους Δικαιούχους Φορείς, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και ειδικότερα το σκοπό, τη διάρκεια του προγράμματος, τα όργανα συντονισμού, ελέγχου και διαχείρισης του προγράμματος «Ηλέκτρα» και τις αρμοδιότητές τους, τους Δικαιούχους Φορείς, τους πόρους του Προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους, τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων, τους όρους και τα δικαιολογητικά χορήγησης και τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος των δανείων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εξυπηρέτηση των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος, καθώς και κάθε ζητήματος σχετικού με τα ανωτέρω.

Ίσως η πιο σημαντική διαφορά του ανανεωμένου οδηγού να αφορά στην αύξηση 20% που δίνεται στο άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο οδηγό, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης του προγράμματος στις συνθήκες της αγοράς και τις μεγάλες αυξήσεις των δομικών υλικών.

Συγκεκριμένα, ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» ορίζεται το ποσό του 1,80 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος) (αντί του ποσού του 1,50 ευρώ που ίσχυε βάσει της αντίστοιχης απόφασης του φθινοπώρου του 2022), όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο ανωτέρω ορισμός της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος περιλαμβάνει τη συνολική ετήσια εξοικονόμηση που έχει προκύψει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν εξοικονόμηση που δυνητικά έχει επιτευχθεί και εκτός του επιλέξιμου προϋπολογισμού από το πρόγραμμα.

Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια, ο συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια λαμβάνεται ίσος με 2,1 και ο συντελεστής εκλυόμενων ρύπων ανά μονάδα τελικής ενέργειας ίσος με 0,6 kgCO2/kWh. Για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας γίνεται χρήση των συντελεστών μετατροπής της ισχύουσας νομοθεσίας του ΚΕΝΑΚ.

Σε περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερη από το (90%) από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας της πρότασης που υποβλήθηκε κατά το στάδιο της Αίτησης Ένταξης, τότε για κάθε ποσοστιαία μονάδα και μέχρι και το (70%), το ποσοστό́ επιδότησης θα μειώνεται αντίστοιχα κατά μία ποσοστιαία μονάδα, και το ποσό θα αντιστοιχεί σε ιδία συμμετοχή του Φορέα.

Πηγή: b2green.gr