«Εξοικονομώ 2021»: Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων

  Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», με το ποσό για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών να αγγίζει έως και τις 21.000 ευρώ.

  Περίπου 80.000 οικογένειες θα πάρουν την επιδότηση εφόσον δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Φυσικά εξαιρούνται εκείνοι που δεν πληρούν τα κριτήρια. Βέβαια, για να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του «Εξοικονομώ 2021», χρειάστηκε το ΥΠΕΝ να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

  Αυτή τη στιγμή, το «Εξοικονομώ 2021»…τρέχει με 630 εκατ. προϋπολογισμό και εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο ποσό «κινητοποιεί» πόρους στην αγορά που αγγίζουν το 1 δις ευρώ.

  Σε κάθε περίπτωση, η σκέψη είναι ο προϋπολογισμός να διπλασιαστεί, ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι αιτήσεις που έγιναν.

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κριτήριο

  Όπως είναι γνωστό, τα κίνητρα του προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα του ωφελούμενου και ορίζονται επιλέξιμες εισοδηματικές κατηγορίες και το βαθμό εξοικονόμησης ενέργειας.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, παροχή δυνατότητας εγγυοδοσίας για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, και ταυτόχρονα την υποστήριξη ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την κάλυψη των καταναλώσεων ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών.

  Ως ένα από τα βασικά κριτήρια πρόκρισης των αιτήσεων για χρηματοδότηση έχει οριστεί η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων (σε ποσοστό 50%), καθώς και το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (σε ποσοστό 15%).

  Για τα ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75% ενώ παρέχεται και η δυνατότητα άτοκου δανεισμού με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. Γενικότερα, η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.

Οι δικαιούχοι και τα όρια επιδοτήσεων

  Το «Εξοικονομώ 2021» επιτρέπει σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος να διεκδικήσουν την επιδότηση. Τα όρια επιδοτήσεων για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
  • Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
  • Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
  • Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
  • Από 30.000 και πάνω ατομικό και 40.000 και άνω οικογενειακό, ποσοστό 40%.

  Με άλλα λόγια, όσοι ξεπερνούν τα ανώτατα όρια των 30.000 ευρώ ατομικό και 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα και εφόσον δεν τίθεται πάνω από αυτά τα ποσά κάποιο όριο, μπορούν να επιδοτηθούν ανεξάρτητα από τα χρήματα που δηλώνουν στην Εφορία, σε ποσοστό 40% για τις εργασίες που θα κάνουν.

Τι επιδοτεί το «Εξοικονομώ 2021»

  Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
  • Συστήματα ψύξης – θέρμανσης
  • Αναβάθμιση φωτισμού
  • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης

 Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται σε ποσοστό 100% από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτουμένης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος. Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού.

  Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης.

  Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

Πηγή: enikonomia.gr