Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Οδηγός πληρότητας των αιτήσεων τελικής εκταμίευσης

Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών (Ωφελούμενοι, Σύμβουλοι, Προμηθευτές, κλπ) στο έργο τους και την όσο το δυνατό πληρέστερη υποβολή των αιτήσεων προς αξιολόγηση (δήλωση πιστοποίησης εργασιών), εκδόθηκε τεύχος με οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”.

Οι οδηγίες οι οποίες σύμφωνα με την έκδοση, καλύπτουν την πλειοψηφία των βασικών περιπτώσεων συμπλήρωσης των Φακέλων & όχι όμως πιθανές εξειδικευμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνουν τα παρακάτω κεφάλαια:

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
     1.1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
     1.1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
   1.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
   1.3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
   1.4. ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Παράρτημα ΙΙΙ & VI)
   1.5. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Παράρτημα VIII-A, B, Γ)
   1.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
   1.7. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
      1.7.1. Για Ενεργειακούς Επιθεωρητές
      1.7.2. Για Συμβούλους / Μελετητές
      1.7.3. Για Ασφαλιστικές Εισφορές
   1.8. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
   1.9. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (εάν απαιτείται
   1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΗΚΑΣΠ)
   1.11. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά περίπτωση για Ωφελούμενο ή Εκπρόσωπο πολυκατοικίας αναφέρονται στο Παράρτημα Χ – Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου είναι:

 • Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI) τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει που εμφανίζονται σε αυτό, καθώς και τυχόν εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν στα ίδια κεφάλαια.
 • Τυχόν σχετικά Δελτία Αποστολής που συνοδεύουν τα ανωτέρω παραστατικά.
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος €.
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος €
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ανελκυστήρα (πιστοποιητικό ελέγχου) συνοδευόμενη από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος € (αφορά αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α και Β)
 • Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών συμβούλου έργου με συνολικό κόστος € (εάν υπάρχουν)
 • Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με συνολικό κόστος € (εάν υπάρχουν)
 • Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εάν υπάρχουν)
 • Παραστατικά εξόφλησης/ προκαταβολής ιδίων κεφαλαίων (εάν υπάρχουν)
 • Σε περίπτωση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, αποδεικτικό μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)
 • Αντίγραφα πιστοποίησης/ σήμανση CE, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία
 • Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών / δελτίο προϊόντος
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-A)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών (Παράρτημα VIII-B)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών /Αναδόχων (Παράρτημα VIII-Γ)
 • Για τις περιπτώσεις, όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), οι προμηθευτές/ανάδοχοι/σύμβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές/ μελετητές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου ισχύει μειωμένος ΦΠΑ: Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 των εκδοτών παραστατικών στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 των ενεργειακών επιθεωρητών σχετικά με το Ασυμβίβαστο.
 • Δανειακή Σύμβαση (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (όπου απαιτείται)
 • Πρόσφατος (εντός 6μήνου) λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ πως υφίσταται εν ενεργεία Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου για τη συγκεκριμένη παροχή.
 • Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις εργασίες που εκτελέστηκαν, όπου απαιτείται.
 • Σε περίπτωση του Φωτοβολταϊκού συστήματος, η Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και βεβαίωση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής.
 • Σε περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή δανείου και έγινε στη συνέχεια αλλαγή προμηθευτή ή το ποσό προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου επισυνάπτεται το δικαιολογητικό επιστροφής του αντίστοιχου ποσού (σε περίπτωση δανείου).
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών (τόσο πριν όσο και μετά τις παρεμβάσεις).
 • Βεβαίωση καταχώρησης στο μητρώο ανελκυστήρων και πιστοποιητικό ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα (Αφορά αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α και Β).
 • Για την εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος:
  1. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης. Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.
  2. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  3. Αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης.

Εφόσον το σημείο επαναφόρτισης, δεν περιέχεται στην ενδεικτική λίστα επιλέξιμων φορτιστών της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», απαιτούνται επιπλέον τα εξής:

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα”
  2. Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC
  3. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα παρακάτω:
   α. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο δοκιμών
  4. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (technical datasheet) στα Ελληνικά
  5. Εγχειρίδιο λειτουργίας (οperating manual) στα Ελληνικά
  6. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα της συσκευής (σημείο επαναφόρτισης), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, για το αληθές και ακριβές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που καταθέτει.

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προβλέπεται.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο των οδηγιών από εδώ.