Εξοικονομώ-Επιχειρώ: Διεθνής διαγωνισμός για το πληροφοριακό σύστημα

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., αποφάσισε ομόφωνα την Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,  για  το  Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτούμενου Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ: Τριτογενής Τομέας & Τουρισμός» Του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συνολική εκτιμώμενη αξία 372.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 300.000,00€) με δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση νέων παρόμοιων υπηρεσιών (παραμετροποίηση επιπρόσθετων προγραμμάτων) ή/ και τη χρονική επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας, για ποσό έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, πλέον ΦΠΑ 24%. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει συνολικά μέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παραγωγική λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που πρόκειται να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης του Επιδοτούμενου / Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εξοικονομώ Επιχειρώ / Τριτογενής Τομέας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Το προβλεπόμενο σύστημα ενσωματώνει δυνατότητες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και ελέγχου αυτών, και γενικότερα εκτέλεσης και διαχείρισης των διαδικασιών που προβλέπονται για την παρακολούθηση του κύκλου ζωής του προγράμματος.

Η δομή του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα υποσυστήματα:

  • Διαδικτυακή Πύλη
  • Υποσύστημα Διαχείρισης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Υποσύστημα Διαχείρισης χρηστών και ρόλων (Identity Management System).

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται, επίσης, υπηρεσίες μετάπτωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της.

Πηγή: b2green.gr