Για τις ενστάσεις του «Εξοικονομώ 2021» ετοιμάζεται το ΤΕΕ

  Εν μέσω αντιδράσεων για την καταληκτική προθεσμία υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε τη συγκρότηση τριών επιτροπών, προκειμένου να εξετάσουν τις ενστάσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».

  Το ΤΕΕ προχώρησε σε αυτή την κίνηση διότι αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του «Εξοικονομώ 2021» που σχεδίασε και εφαρμόζει το ΥΠΕΝ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, άρα αναλαμβάνει και τις ενστάσεις.

Αναλυτικά, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

 Α. Τη συγκρότηση τριών τριμελών επιτροπών με αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται για αιτήσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021». Τα μέλη των επιτροπών αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική απόφαση της Δ.Ε.

 Β. Να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων για τον ορισμό των Γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις – Τι προβλέπει για την ΗΤΚ

  Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, κατά των πινάκων με τις «καταρχήν επιλέξιμες» και τις «επιλαχούσες» αιτήσεις, δε δίνεται δικαίωμα ένστασης.

  Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την αξιολόγηση των αιτήσεων, εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

  Από την ημερομηνία έκδοσης των άνω Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις. Δηλαδή Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης είναι να έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα τα στοιχεία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή της ένστασης. Αφορά τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει ήδη υποβληθεί ΗΤΚ.

  Σημειώνουμε πως οι ενστάσεις εξετάζονται τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά την οποία στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση που με την ένσταση υποβάλλεται και η ΗΤΚ, τα στοιχεία της λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης και την εξέταση της ένστασης. Το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

  Τέλος, τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των Προσωρινών Πινάκων. Εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. Παράλληλα, κατά των Οριστικών Πινάκων δε δίδεται δικαίωμα ένστασης.

Πηγή: b2green.gr