Τροποποίηση Εξοικονομώ: Νέοι Προϋπολογισμοί, δυνατότητα Παράτασης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, Ενστάσεις, Επιλαχόντες

Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Υπουργού ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα αναφορικά με την αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 και την ένταξη των επιλαχόντων, υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται το πρόγραμμα, όχι μόνο σε ζητήματα προϋπολογισμού αλλά κα σε θέματα που αφορούν τις προθεσμίες υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, την υποβολή ενστάσεων κλπ.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, αυτός πλέον ανέρχεται σε 1.138.269.150 Ευρώ, από τα 632.000.000 ευρώ πριν την τροποποίηση, με αντίστοιχη αλλαγή ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Πέρα από τις αλλαγές στα κονδύλια, καταγράφονται παρακάτω οι σημαντικότερες αλλαγές που πλέον είναι σε ισχύ με τη νέα τροποποίηση, ανά ενότητα του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, όπως π.χ. τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για αιτιολογημένο διάστημα, σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της, για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα.

Διαβάστε παρακάτω τις σημαντικότερες αλλαγές:

Ενότητα 5.2

Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού, ενώ στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, κατά το οποίο έχουν δικαίωμα ένστασης και οι Επιλαχούσες / Απορριφθείσες, για την υποβολή τυχόν ένστασης, θα πρέπει μαζί με την ένσταση να υποβληθούν υποχρεωτικά και τα στοιχεία της Η.Τ.

Ενότητα 5.7

Αξιολόγηση αιτήσεων

Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πενήντα (150) ημερών

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατό δέκα (110) ημερών.

Το εδάφιο 6 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και έως τις 30/9/2022 εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.

Προσωρινά αποτελέσματα

Τα εδάφια 1 έως 3 της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

Ακολούθως εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ελέγχου και επανακαθορισμού των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα. Στις απορριπτέες αιτήσεις θα αναγράφεται ο λόγος απόρριψης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες τμηματικά.

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Ακολούθως εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος ανά Π.Ε. οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ελέγχου και επανακαθορισμού των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και τυχόν ένδειξη απόρριψης. Στις απορριπτέες αιτήσεις, θα αποστέλλεται ατομική ενημέρωση μέσω του πληροφοριακού συστήματος με το σχετικό αιτιολογικό απόρριψης, καθώς και με ενημέρωση για δικαίωμα ένστασης. Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται να εκδίδονται χωριστοί Προσωρινοί Πίνακες για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).

Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Προσωρινών αποτελεσμάτων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.

Ενστάσεις

Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/Επιλαχούσες/Απορριπτέες) οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτούς.

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Από την ημερομηνία έκδοσης των άνω Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες / Επιλαχούσες / Απορριπτέες).

Τα εδάφια 2 και 3 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται. Το κείμενο τους ήταν το εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης είναι να έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα τα στοιχεία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, για τις επιλαχούσες αιτήσεις, όπου δεν έχει ήδη υποβληθεί Η.Τ., τα στοιχεία αυτής θα πρέπει να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με την υποβολή της ένστασης.

Το εδάφιο 4 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα.

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων.

Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθενται τα εξής:

Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα, δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της, για αιτιολογημένο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία υποβολής ΗΤΚ.

Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις

Οριστικά αποτελέσματα

Η υποενότητα «Οριστικά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων, εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες τμηματικά.
Κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.

Το κείμενο πριν την τροποποίηση ανέφερε:

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των Προσωρινών Πινάκων και εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων / Επιλαχουσών / Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. οι όποιοι περιλαμβάνουν, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία από τον φάκελο της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα και των τυχών μεταβολών που έχουν επιφέρει αυτές στην βαθμολογική κατάταξη, ή τον τυχόν λόγο απόρριψης. Στο ανωτέρω πλαίσιο δύναται να εκδίδονται χωριστοί Οριστικοί Πίνακες για τις αιτήσεις οι οποίες ελέγχονται πριν την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων και περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).
Κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ:
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205111