Προγράμματα «Εξοικονομώ»: Τροπολογία για προσθήκη παρεμβάσεων ανακαίνισης

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, καθώς και οι ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης στο πλαίσιο των «Εξοικονομώ» και λειτουργική αναβάθμιση αυτών.

Στην πράξη, με το άρθρο συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία προγραμμάτων, συμπληρωματικών των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων μέσα από παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Διαβάστε το προτεινόμενο άρθρο:

Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4122/2013

Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του v. 4122/2013 (Α’ 42), περί βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών προκηρύσσονται προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δύνανται να περιλαμβάνονται, ως συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για το πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος».

Αυξάνονται οι αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Αντίστοιχα με την ανωτέρω προσθήκη, με άλλο άρθρο της τροπολογίας, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) δράσεων αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών, σε συνδυασμό με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και αναβάθμισης αυτών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, μέσω της συγκεκριμένης διάταξης διευρύνεται το πεδίο αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση δράσεων ευρύτερης ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών και τη διευκόλυνση της εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων.

Στην πράξη, με το άρθρο συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 ώστε το Τ.Ε.Ε. να μπορεί να αποτελεί φορέα υλοποίησης προγραμμάτων ανακαίνισης, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και αξιοποιώντας την ευρύτατη σχετική εμπειρία που διαθέτει, προς τον σκοπό της σκοπούμενης αναβάθμισης κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

Διαβάστε το προτεινόμενο άρθρο:

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4821/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του v. 4821/2021 (Α’ 134), περί δράσεων που ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), διευρύνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλλοντος, καθώς και της αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών σε συνδυασμό με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια απόφαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».

Πηγή: b2green.gr